Privacybeleid2018-11-06T17:25:34+00:00

AVG protocol

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaat of naar deze persoon te

herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer en

betaalgegevens. Gegevens die wij opslaan zijn bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, zodat

je kunt inloggen, of je betalingsgegevens zodat de afhandeling van je order of bestelling

goed verloopt.

Trendz slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor het leveren van onze producten en

diensten of gegevens die nodig zijn om kwaliteit te kunnen garanderen.

Trendz gebruikt de opgeslagen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, onder

andere:

– Het verlenen en factureren van onze diensten

– Het verzenden van onze nieuwsbrieven

– De afhandeling van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan

– Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren

– Het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen

De algemene voorwaarden vind je terug op onze website. Als je een product of dienst

aanschaft, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee geef je toestemming.

Trendz sluit met indien noodzakelijk derde partij een verwerkersovereenkomst.

Voor het opslaan van persoonsgegevens is onderstaande Privacy Verklaring opgesteld.

Privacy Statement van Trendz | mei 2018

Trendz gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je

gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit privacy statement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je

persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke

invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende

hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten en voor alle gebruikers van de website. Dit

privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe

aanleiding geven.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die Trendz van je verwerkt in het

kader van de producten en diensten die Trendz in Nederland op de markt brengt.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Trendz, Geertesplein

5-5d (4481AN) te Kloetinge.

Welke gegevens verwerkt Trendz?

Persoonsgegevens

Als je je aanmeldt als klant van Trendz of contact met ons opneemt, verwerkt Trendz je

persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele

natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant en/of gebruiker vraagt onder

meer je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en de keuzes van je

cadeau(s). Al deze gegevens worden verwerkt.

Waarvoor gebruikt Trendz je gegevens?

Dienstverlening

Trendz verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze goederen en diensten

aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het versturen van

je gekozen cadeau(s), is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je

gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Inschakelen derden

Trendz kan ook derde partijen (leveranciers, pakketdienst) inschakelen. Voor zover deze

derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens

heeft Trendz de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te

verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Beveiliging van ons netwerk

Trendz draagt zorg voor beveiliging van haar netwerk. Zo maken we gebruik van

geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de

bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij

constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te

verwijderen.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Trendz is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen

aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het

kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Trendanalyse

Trendz voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses.

Voorzover gegevens nodig zijn voor deze trendanalyses, maakt Trendz uitsluitend gebruik

van geanonimiseerde gegevens. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij

om onze huidige producten- en dienstenportfolio en processen te evalueren en deze aan te

passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet

gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Uitsluitend indien je daarmee hebt ingestemd worden ook je gegevens door Trendz gebruikt

voor marketing- en verkoopactiviteiten en voor geven van informatie van de activiteiten van

Trendz, zoals nieuwsbrieven. Je gegevens worden niet verwerkt voor het doen van

aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Verwerking van je gegevens op Trendz-websites

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats

om onze diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren.

Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van

analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties

af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en, tenzij je

hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben, om je in bepaalde gevallen (commerciële)

informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of diensten.

Trendz verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

Inloggegevens

Wanneer je toegang wenst tot bepaalde websites, word je gevraagd om je aan te melden

met inloggegevens. Op deze websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie,

zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer bij een bestelling.

Hoe lang bewaart Trendz je gegevens?

Trendz bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor

de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang

bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je persoonlijke gegevens te beveiligen, is het

je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met

anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een

website verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang

hebben tot je informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen

welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens

worden gebruikt.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant en gebruiker heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt

hiervoor ons mailen via service@trendz.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken antwoord.

Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van Trendz heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen

gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium

toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je

persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de

uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke

verplichting.